!-- Codes by HTML.am --> एकम् सत्यम् . विप्रा: बहुधा वदन्ति Truth is Unity. Scholars describe in many ways. அவன் ஒருவனே. படித்தவர் பல்விதமாக பகர்வர். स एक: (तैत्रॆय) तस्य वाचक: प्रणव:

OM..Sa Ekaha

एकम् सत्यम् . विप्रा: बहुधा वदन्ति
Truth is Unity. Scholars describe in many ways.
அவன் ஒருவனே. படித்தவர் பல்விதமாக பகர்வர்.
स एक: (तैत्रॆय) तस्य वाचक: प्रणव:
He is One (Taitreya Upanishad)
(And) His Verbal form is Pranavaha
===========================
पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं
लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि
A centre of Prayer and Meditation. இது ஒரு தியான மையம். இறைவ்னின் சன்னிதானம்.

A centre of Prayer and Meditation.   இது  ஒரு தியான மையம்.  இறைவ்னின் சன்னிதானம்.
Ganapathi Yanthra

THIS BLOG IS DEVOTED TO ORTHODOX, VEDIC CULTURE,TRADITIONS AND PHILOSOPHY OF HINDUISM

ஸத்யம்
சிவம்
சுந்தரம். .
ஆன்மீகம்
Satyam Shivam Sundaram
Aanmeekam

Peace resides in love of God.

When the connection with the Divine happens, no matter where you are, you can achieve and get what you wish for. Whatever blessing you give starts to manifest.

- Sri Sri Ravi Shankar

Sunday, October 2, 2011

Lakshmi Ashtothram
Sri Devyauvasa-

Deva Deva Mahadeva thrikalagyya Maheswara |
Karunakara devesa bhakthanugraha karaka ||

Ashtothra satham Laskhmiya: srothu michyami thatvatha: ||

Ishwara uvacha-

Devi sathu mahabaghe mahabakya prathayakam |

Sarvyasvarya_karam punyam sarvapabha pranasanam |
Sarva thariththriya samanam sravanath bookthi mukthithaha ||

Rajavasyakaram divyam ghughyath ghughyathamam param |
Dhurlabham sarva devanam sathus_sashti kalaspatham ||

Padmathinam varanthanam nithinam nithya dayakam |
Samasthadeva samsevyam animath_eshta sithitham ||

Kimthara bhaghunochdena devi prathyaksha dayakam |
Thava preethyathya vachshyami smahithamana: srunu ||

Ashtothra sathasyasya MahaLakshmisthu devatha |
Kileem bhijam padamithyuktham sakthisthu Bhuvaneswari ||

Anganyasa tharanyasa: sa ithyathi prakirththitha: ||

||

Ithyanam ||

Vande padmakaram prasanna vadhanam sowbhaghyadham bhaghyadham

Hasthabyam abhayapratham manikanair nanavithair bhusitham |
Bhakthabheeshta bhala pratham harihara brahmathibhis sevitham
parsve panghaja sanghapadma nithibhir uktham satha sathibhihi: ||

Sarashijanayane sarojahasthe thavalatharamsugha kandhamalya sobhe |
Bhaghavathi harivallabhe manoghne Thirubhuvanabhoothikiri praseetha maghyam ||

Praghruthim vighruthim vidhyam sarvabhootha hithapratham |
Sraththam vibhuthim surabhim namami paramathmikam ||

Vasam padmalayam padmam susim suvaham suvatham sutham |
Thanyam hiranmayim Lakshmim nithyapushtam vibhavarim ||

Adhithim sa thithim dhiptham vasutham vasutharinim |
Namami kamalam kantham kamam shirotha sambhavam ||

Anughrahapatham bhuthim anakam harivallabham |
Asokam amrutham deeptham loka sokha vinasinim ||

Namami dharma nilayam karunam lokamataram |
Padma priyam padma hastham padmakshim padma sundarim ||

Padmodthbhavam padmamukim padmanabha priyam ramam |
Padmamala tharam devem padminim padmakanthinim ||

Punyakantham suprasannam prasathamukim prabham |
namami chandravathanam chandram chandra saghodharim ||

Chathurbhujam chandrarupam Indiram Indu seethalam |
Aahlatha jananim pushtim sivam sivakarim satheem ||

Vimalam visvajananim thushtim tharithriya nasinim |
Preethe pushkarinim santham sooklamalyamparam sriyam ||

Bhaskarim bhilvanilayam vararoham yesesvinim |
vasuntharam mutharangham harinim hemamalinim ||

Dhanadhanyakarim sithim sthrina sowmiyam subhapradham |
Nirupavesma kathanandham varalakshmim vasupratham ||

Subham hiranya prakaram samuthra dhanayam jayam |
Namami Mangalam devim vishnuvaksha: sthala sthitham ||

Vishnupathnim prasannakshim narayana samasritham |
Tharithriya thvamsinim: devim sarvobhadrava varinim ||

Navadhurgham mahakalim brahma vishnu sivathmikam |
Thirukalannyatha sambhannam namami bhuvaneswarim ||

Lakshmim shirasamuthraraja dhanayam sriranga dhameswarim
Dasibhodha samastha deva vanitham lokaika deepankuram |
Srimanmantha kadhakshalaptha vibhavath brahmendra gangadharam
Thavam thrilokya kudumpinim sarasijam vanthe mukuntha priyam ||

Matharnamami kamale kamalayathakshi srivishnu hiruthkamalavasini viswamatha: |
Shirothaje kamala khomala karbhagowri Lakshmi: praseetha sathatham namatham sharanye ||

Thirikalam yojpeth vithvan shanmasam vijithenthiriya: |
Dharithriya dhavamsanam krithva sarvamaapnothi yethnatha: ||

Devi nama sahasreshu punyamashtotharam satham |
Yena shriya mavapnothi kodijanma dharithratha: ||

Bhruhuvare satham dhimam padeth vathsaramathrakam |
Ashtaishwarya mavapnothi kubhera ewa bhothale ||

Dharithreyamochanam nama sthrothra mampaparam satham |
yehna sreya mavapnothi tharithra kodijathmasu ||

Bhatha vathu vubhuvan bhoghan anyas sayyujya mavapnuyath |
Pratha kale padeth nithyam sarva dhukghobha santhaye ||
padam suchincheyeth devim sarvabharana bhushitham ||